RODO

Klauzula informacyjna dla uczestników
II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Szkoleniowej
„Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
” (zwanej dalej Konferencją)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Salvus, ul. Gniewkowska 11, 85-182 Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gniewkowskiej 11, tel. 575600240, e-mail:

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej fundacji, w związku z realizacją Konferencji, na podstawie art. 6 ust 1 pkt lit. a, e RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz (w celu realizacji obsługi Konferencji przez upoważnione osoby), ALFA Biuro Rozrachunkowe Janina Wienzek ul. Św. Antoniego z Padwy 9A, , 85-424 Bydgoszcz (w celu przeprowadzenia operacji księgowych i rozliczeń finansowych), MAZWAL ZBIGNIEW WALKOWIAK, ul. Trzeciewiecka 7, 85-407 Bydgoszcz (w związku z obsługą informatyczną strony internetowej).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ostatecznego rozliczenia Konferencji, nie krócej jednak, niż to wynika to z przepisów prawa, w tym między innymi z Ustawy o rachunkowości.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umożliwiającym wzięcie udziału w Konferencji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konferencji.

Image
INSTYTUT PSYCHOLOGII UKW
Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

tel. 575-600-240